ՀՀ զինանշանի պատկերի գործածման այլ դեպքերը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

21 դեկտեմբերի 2006 թվականի N 1941-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՄԱՆ ԱՅԼ ԴԵՊՔԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերի գործածման այլ դեպքերը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ
Ա. Մարգարյան
2007 թ. մարտի 14
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
դեկտեմբերի 21-ի N 1941-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՄԱՆ ԱՅԼ ԴԵՊՔԵՐԸ

1. Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերը կարող է գործածվել`

1) «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված` տոներին կազմակերպվող հանդիսությունների և հիշատակի օրերին անցկացվող հանրահավաքների, երթերի, ժողովների և այլ միջոցառումների ժամանակ.

2) պետական միջոցառումների գովազդի ժամանակ` ազդագրերում, հոլովակներում, վահանակների լուսատախտակների վրա և զանգվածային լրատվության միջոցներով` «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան.

3) միջազգային և հանրապետական նշանակության հավաքների, համաժողովների, մրցաշարերի, ինչպես նաև հուշամրցաշարերի և այլ միջոցառումների ժամանակ.

4) Հայաստանի Հանրապետության պետական և պաշտոնական միջոցառումների ժամանակ` կրծքանշաններ, հուշանվերներ, վերնաշապիկներ, մարզական համազգեստներ պատրաստելիս.

5) Հայաստանի Հանրապետության պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններին ամրացված տախտակների, տեղեկատու բուկլետների և ուղեցույցների վրա.

6) բարձրագույն կրթական հաստատություններում, հանրակրթական դպրոցներում, անկախ սեփականության ձևից, «Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված` օրհներգի կատարման ժամանակ.

7) բոլոր հեռուստաընկերություններում, անկախ սեփականության ձևից, «Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված` օրհներգի կատարման ժամանակ.

8 ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:

2. Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերը չի կարող գործածվել`

1) զինվորական, ոստիկանական, ազգային անվտանգության ծառայողների և այլ պետական ծառայողների համազգեստ հիշեցնող հագուստի և դրանց պարագաների վրա, որոնք նմանության պատճառով կարող են շփոթություն առաջացնել.

2) կնիքների, ձևաթղթերի, փաստաթղթերի վրա` բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի.

3) ոչ պետական մարմինների գովազդային ազդագրերում, հոլովակներում և վահանակների վրա:

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

Աղբյուրը` arlis.am